Beograd
Секција за клиничку фармакологију - Симпозијум XII клиничка болничка недеља
  • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19
  • Време: 28. и 29. новембар 2020
  • Акредитовано:А-1-1498/20 Национални симпозијум - Лекари, Стоматолози, Фармацеути, Биохемичари, Еколози, Медицинске сестре, Здравствени техничари. Предавачи 8 поена, пасивно учешће 4, усмена презентација 7, постер презентација 5.

Секција за клиничку фармакологију Срђан Ђани Марковић

Дана 11. 5. 2011. Председништво Српског лекарског друштва (СЛД) је на захтев Секције клиничке фармакологије СЛД (СКФСЛД) донело једногласно одлуку да се усваја предлог СКФСЛД да се установи Годишња награда "Срђан Ђани Марковић" Секције клиничке фармакологије СЛД-а за допринос унапређењу клиничке фармакологије у клиничкој пракси. Награда се додељује појединцима који су у претходној години посебно допринели повећању обима и квалитета примене клиничке фармакологије као дисциплине у директном лечењу конкретних пацијената. Циљ награде је да подстиче примену клиничке фармакологије у пракси кроз указивање на позитивне примере у здравственом систему Србије. 

 

Секција за клиничку фармакологију СЛД-а додељује др Срђану Ђани Марковићу награду 2021 за допринос развоју клиничке фармакологије и њене примене у пракси. Срђан Ђани Марковић је био један од оснивача стручног и научног часописа " Hospital Pharmacology - International Multidisciplinary Journal" ( www.hophonline.org ) СКФСЛД  и серије годишњих стручних састанака СКФСЛД посвећених развоју болничке клиничке фармакологије. Његов рад је најдиректније допринео достизању националног статуса Часописа и континуитету стручних састанака са трендом развоја. Поред наведеног, Срђан Ђани Марковић је омогућио функционисање СКФСЛД од њеног оснивања до данас; Секција за клиничку фармакологију је постала једна од најактивнијих и најпродуктивнијих секција СЛД-а. 


On 11 May 2011, at the request of the Section of Clinical Pharmacology of the Serbian Medical Association (SCPSMA), the Presidency of the Serbian Medical Association (SMA) unanimously decided to adopt the SCPSMA proposal to establish the Annual Award "Srdjan Djani Markovic" of the Clinical Pharmacology Section of the SMA for contribution to the improvement of clinical pharmacology in clinical practice. The individuals who have especially contributed to increasing the scope and quality of the application of clinical pharmacology as a discipline in the direct treatment of specific patients in the previous year will be awarded. The aim of the award is to encourage the application of clinical pharmacology in practice by pointing out positive examples in the health system of Serbia.

The Section for Clinical Pharmacology of SLD awards Srdjan Djani Markovic MD the 2021 award for his contribution to the development of Clinical Pharmacology and its application in practice. Srdjan Djani Markovic was one of the founders of the professional and scientific journal "Hospital Pharmacology - International Multidisciplinary Journal" (www.hophonline.org) SCPSMA, and a series of annual professional meetings SCPSMA dedicated to the development of hospital clinical pharmacology. His work most directly contributed to the achievement of the national status of the Journal and the continuity of professional meetings with the developing trend. In addition to the above, Srdjan Djani Markovic enabled the functioning of SCPSMA from its establishment until today. The Clinical Pharmacology Section has become one of the most active and productive sections of SLD.

 

 

  др мед. Срђан Ђани Марковић упокојио се 11.12.2020. чиме је СКФСЛД изгубила ненадокнадивог лекара  истраживача секретара СКФСЛД без кога ништа више неће бити исто јер је вредно радио, разумео струку и науку.

 

 

Секција за клиничку фармакологију - XIII недеља болничке клиничке фармакологије
  • Место: Српско лекарско друштво, Џорџа Вашингтона 19, Београд
  • Време: 11/12/2021 и 12/12/2021
  • Акредитовано под бројем: А-1-1170/21 за лекаре, стоматологије, фармацеуте, биохемичаре и здравствене техничаре са 6 бодова за учеснике
  • Скуп је бесплатан за чланове СЛД, за учеснике који нису чланови 2000 динара

страна 1 од 1